Podotherapie Heerhugowaard

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Podotherapie Heerhugowaard. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Podotherapie Heerhugowaard kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Podotherapie Heerhugowaard garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden

Podotherapie Heerhugowaard streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Podotherapie Heerhugowaard zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Podotherapie Heerhugowaard. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Podotherapie Heerhugowaard wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen